PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Capital Realty“, juridinio asmens kodas 30303636, adresas Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, interneto tinklapio www.ntnaujienos.lt, turėtoja (duomenų valdytoja), vertina Jūsų asmeninį privatumą, todėl parengė šią Privatumo politiką, kurioje išsamiai aprašyta, kokią Jūsų asmeninę informaciją renkame Jums lankantis NT naujienos interneto tinklapyje, kaip šia informacija disponuojama, t. y. kam ji yra perduodama, kokios yra Jūsų teises susijusios su Jūsų asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms šalims.

Asmeninė informacija apie Jus renkama Jums naudojant interneto tinklapį www.ntnaujienos.lt, įskaitant ir mobiliuosius variantus, toliau vadinamus – „Tinklaviete“ arba kartu „Tinklavietėmis“.

Jeigu šioje Privatumo politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią renkame iš Jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Prieš atskleisdami savo asmeninę informaciją kitiems, būtinai susipažinkite su šia ir trečiųjų šalių privatumo politika.

Jūsų asmeninė informacija tvarkoma vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTĮ) nuostatomis bei kitų su asmens duomenų apsauga susijusių įstatymų reikalavimais.


1. Renkama informacija

1.1. Sąvoka „Asmeninė informacija“ reiškia asmens duomenis, t. y. informaciją, leidžiančią atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu.

1.2. Mes renkame šią Jūsų Asmeninę informaciją:

1.2.1. elektroninio pašto adresą, Jums užsiprenumeravus naujienlaiškius, kuriuose pateikiama aktualiausia informacija apie naujausius NT naujienos Tinklavietėse publikuojamus straipsnius, analizes, video medžiagą ir kt.

1.2.2. vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą – Jums kreipusis į mus elektroniniu paštu info@ntnaujienos.lt, tel. Nr. +370 686 77737, ar paštu adresu Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, su paklausimu / skundu / prašymu / pranešimu, bei kitą Asmeninę informaciją nurodytą šioje Privatumo politikoje, įskaitant Jūsų paklausimo / skundo / prašymo / pranešimo temą, datą, turinį, prie paklausimo / skundo / prašymo / pranešimo pridėtuose failuose esančią informaciją, atsakymo į Jūsų paklausimą / skundą / prašymą / pranešimą turinį;

1.2.3. pareigas, vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą – Jums kreipusis į mus su paklausimu dėl reklamos Tinklavietėse elektroniniu paštu reklama@ntnaujienos.lt, tel. Nr. +370 686 77737, ar paštu adresu Saltoniškių g. 12-2, Vilnius, įskaitant Jūsų paklausimo temą, datą, turinį, prie paklausimo pridėtuose failuose esančią informaciją, atsakymo į Jūsų turinį.


2. IP adresai ir aplankytų tinklapių duomenys

2.1. Kai lankotės mūsų Tinklavietėse, Tinklavietės ir serveriai renka iš Jūsų šią informaciją: Jūsų IP adresą, aplankytus tinklapius, taip pat užregistruoja, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote. Šiuo būdu surinkta informacija nėra naudojama Jūsų asmeniui identifikuoti. Informacija, surinkta mūsų Tinklavietėse, apima informaciją, kurią mums automatiškai atsiuntė Jūsų interneto naršyklė, tai informacija apie Jūsų operacinę sistemą, tinklalapio, kuriame lankėtės atidarydami mūsų Tinklavietes, adresas, Jūsų apsilankymo data ir laikas, Jūsų naudojama naršyklė ir interneto duomenų srauto struktūra, taip pat informacija, kokį mūsų Tinklaviečių turinį peržiūrėjote.


3. Slapukai, interneto švyturiai ir kitos sekimo technologijos

3.1. Mūsų Tinklavietėse naudojami slapukai – maži, dažniausiai naudojami failai, kuriuos mes ar trečioji šalis perduoda į Jūsų kompiuterį po to, kai leidžiate savo naršyklei juos priimti. Taip pat mes ar trečioji šalis gali naudoti „interneto švyturius“, „ekrano elementų žymes“ ar kitas sekimo technologijas, kurios paprastai yra maži kodo elementai, esantys internetiniame tinklapyje, stebintys mūsų lankytojų elgesį ir renkantys duomenis apie jų veiksmus Tinklavietėse.

3.2. Šie slapukai ir kitos technologijos gali būti naudojamos laikui ir Tinklavietėms registruoti. Pavyzdžiui, naudojant šias technologijas, galima analizuoti Jūsų interneto duomenų srauto struktūrą, optimizuoti Jūsų patirtį naudojantis mūsų Tinklavietėmis, saugoti informaciją Jūsų seanso metu, pritaikyti Jūsų asmeniniams poreikiams Tinklavietes pagal Jūsų pageidavimus ir parinktis, nukreipti Jums reklamą ar turinį ir surinkti informaciją apie Jūsų lankymąsi mūsų Tinklavietėse.

3.3. Jūs galite koreguoti savo privatumo nustatymus, koreguodami slapukų ir panašių technologijų naudojimą savo naršyklėje, tačiau Jums, išjungus slapukus, gali pablogėti ir / ar neveikti kai kurios mūsų Tinklaviečių funkcijos.


4. Kam ir kokius tikslu perduodama Asmeninė informacija

4.1. Jūsų Asmeninę informaciją galime perduoti paslaugų teikėjams, kurie teikia mums paslaugas. Pavyzdžiui, duomenų pateikimo internete ar jų tvarkymo paslaugų teikėjams, apmokėjimo operatoriams, ar kitų paslaugų teikėjams, advokatams ir kitiems patarėjams, administravimo paslaugų teikėjams.

4.2. Mes galime perduoti Jūsų Asmeninę informaciją, Jūsų siųstus paklausimus / skundus / prašymus / pranešimus ir juose esančią Asmeninę informaciją, kurią leidžiama atskleisti arba kurią, mūsų tvirtu įsitikinimu, pagrįstai reikia atskleisti laikantis įstatymų, reglamentų, taisyklių ar teismo nurodymo, vadovaujantis teismo šaukimu ar kitu teisėtu reikalavimu gautu iš vyriausybinių, reguliavimo (kontrolės) ar administracinių įstaigų ar teisėsaugos institucijų (įskaitant informacijos atskleidimą vykdant teisėsaugos ar nacionalinio saugumo reikalavimus), taip pat atsakant į Jūsų pretenzijas / ieškinius. Be to, mes galime atskleisti Asmeninę informaciją kraštutiniais atvejais, tada kai mūsų požiūriu, kyla galimas pavojus, kurio nors asmens ar turto fiziniam saugumui, jeigu mes manome, kad Jūsų Asmeninė informacija kokiu nors būdu susijusi su šiuo pavojumi.

4.3. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų Asmens informacijos jokioms trečiosioms šalims.

4.4. Tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninė informacija teikiami tik ta apimtimi, kiek tai būtina užtikrinti tinkamą tokių trečiųjų asmenų paslaugų suteikimą mums ar įvykdyti teismo / kitų institucijų prašymus.


5. Jei kreipiatės į mus naudodamiesi socialiniais tinklais

5.1. Jūsų Asmenę informaciją, Jums lankantis NT naujienos socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, LinkedIn) (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Mes rekomenduoja susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su paslaugų tiekėjais.


6. Kaip mes naudojame informaciją

6.1. Surinktą Asmeninę informaciją mes naudojamai kokybiškoms paslaugoms teikti ir joms tobulinti. Surinkta informacija naudojama siekiant:

6.1.1. atsakyti į Jūsų paklausimus / skundus / prašymus / pranešimus bei pateikti papildomą informaciją, susijusią su Jūsų paklausimu / skundu / prašymu / pranešimu;

6.1.2. tvarkyti Jūsų naujienlaiškių prenumeratą ar užtikrinti Jūsų buvimą prenumeratorių sąraše;

6.1.3. užtikrinti patogų ir sklandų Tinklaviečių veikimą bei naudojimą;

6.1.4. pateikti Jums aktualią informaciją Tinklavietėse.


7. Jūsų teisė

7.1. Jūs turite teisę:

7.1.1. pateikti mums prašymą susipažinti su mūsų turima Jūsų Asmenine informacija (BDAR 15 str.);

7.1.2. pateikti mums prašymą ištaisyti mūsų turimą Jūsų Asmeninę informaciją (BDAR 16 str.);

7.1.3. pateikti mums prašymą ištrinti mūsų turimą Jūsų Asmeninę informaciją (BDAR 17 str.);

7.1.4. pateikti mums prašymą apriboti prieigą prie mūsų apie Jus turimos Asmeninės informacijos arba ją ištrinti (BDAR 18 str.);

7.1.5. pateikti mums prašymą išeksportuoti Jūsų Asmeninę informaciją arba perkelti ją kitam duomenų valdytojui (BDAR 20 str.);

7.1.6. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto tinklapis www.vdai.lrv.lt).

7.2. Mes galime nesudaryti sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.3. Kreiptis į mus dėl teisių įgyvendinimo galite pateikdami prašymą paštu adresu Saltoniškių g. 12-2, Vilnius ar elektroninėmis priemonėmis, el. paštu: info@ntnaujienos.lt

7.4. Atsakymą į Jūsų paklausimą / skundą / prašymą / pranešimą pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų paklausimo / skundo / prašymo / pranešimo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Jums pranešę turime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų paklausime / skunde / prašyme / pranešime nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 kalendorinių dienų.


8. Nuorodos ir nukreipimas į trečiųjų šalių paslaugas

8.1. Lankantis Tinklavietėse, ar mūsų socialinių tinklų paskyrose pateikiamos nuorodos, kurios gali nukreipti Jus į trečiųjų šalių tinklavietes. Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių paslaugų teikimo, taigi neatsakome už kitų trečiųjų šalių paslaugų teikimo metu naudojamus duomenų privatumo ar apsaugos būdus arba už tai, kaip jos gali naudoti Jūsų Asmeninę informaciją. Atminkite, kad Jums pradėjus naudotis trečiosios šalies teikiama paslauga, bet kokiai Jūsų pateiktai Asmeninei informacijai taikomos tos tinklavietės ar paslaugos naudojimo sąlygos ir privatumo politika.


9. Informacijos apsauga ir saugojimo terminas

9.1. Siekdami apsaugoti Jūsų Asmeninę informaciją įdiegėme patikimas saugos priemones, skirtas Jūsų pateiktai Asmeninei informacijai apsaugoti, o darbo tvarką organizuojame taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir / ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant poreikiui) perdavimas.

9.2. Jūsų Asmeninę informaciją saugome ne ilgiau nei reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, kuriems Jūsų Asmeninė informacija buvo surinkta, pasiekti. Visais atvejais Jūsų Asmeninė informacija nėra saugoma ilgiau, kaip 3 metus, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia saugoti ilgiau pagal teisės aktų nuostatas. Pasibaigus Jūsų Asmeninės informacijos saugojimo terminui Jūsų Asmeninė informacija yra sunaikinama / ištrinama taip, kad jos nebūtų galima atkurti / atgaminti.


10. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

10.1. Kiekvieną kartą naudojantis mūsų Tinklavietėmis, taikoma dabartinė (aktuali) Privatumo politikos redakcija. Vadinasi, kai naudojatės Tinklavietėmis, turėtumėte patikrinti šios Privatumo politikos galiojimo datą (ji nurodyta Privatumo politikos pabaigoje) ir peržiūrėti po vėliausios redakcijos atsiradusius pakeitimus. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką, paskelbdami pakeitimus Tinklavietėse. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai yra paskelbiami Tinklavietėse.


11. Atsakomybė

11.1. Mes siekiame užtikrinti Jūsų Asmeninės informacijos saugumą bei imamės visų tam būtinų priemonių, tačiau nesame atsakingi už žalą ir / ar nuostolius, atsiradusią Jums ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingą ir / ar neišsamią savo Asmeninę informaciją arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jos pasikeitimą. Be to, nors mes ir imamės visų reikiamų priemonių siekdami užkirsti kelią trečiosioms šalims neteisėtai naudoti Jūsų Asmeninę informaciją, mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių neteisėtų, nusikalstamų veiksmų.


12. Tarptautiniai lankytojai

12.1. Naudodamiesi mūsų Tinklavietėmis ne Lietuvoje, sutinkate, kad Jūsų informacija būtų perduota į Lietuvą ir tvarkoma, naudojama bei perduodama vadovaujantis šia Privatumo politika.


13. Kreipkitės į mus

13.1. Jeigu kyla klausimų ir / ar turite komentarų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų naudojamų informacijos rinkimo būdų, kreipkitės į mus tel. Nr. +370 686 77737, elektroniniu paštu: info@ntnaujienos.lt arba paštu adresu: Saltoniškių g. 12-2, Vilnius.