Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

2020 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

penkis mėnesius mažėjusios kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 109,0 mln. – iki 20,0 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2, ne finansų bendrovėms ir finansų3 sektoriui padidėjo atitinkamai 49,3 mln., 35,5 mln. ir 25,1 mln., o paskolos valdžios sektoriui sumažėjo 0,8 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,8 mlrd., 7,8 mlrd., 1,1 mlrd. ir 330,5 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 48,9 mln. ir 0,5 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 0,1 mln. – iki atitinkamai 8,8 mlrd., 743,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 682,4 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 5,4 mlrd. Eur (iki 28,3 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Ne finansų bendrovių, namų ūkių ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 373,5 mln., 233,1 mln. ir 86,5 mln., o finansų sektoriaus indėliai sumažėjo 10,6 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 8,0 mlrd., 16,3 mlrd., 3,2 mlrd. ir 711,3 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atirinkamai 346,6 mln. ir 240,2 mln. – iki atitinkamai 7,7 mlrd. ir 12,5 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,09 proc. p. – iki 3,67 proc. Paskolų vartojimui ir būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,47 ir 0,08, o paskolų kitiems tikslams jos padidėjo 0,10 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos rugpjūčio mėn. sudarė atitinkamai 8,42, 2,32 ir 5,62 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje)

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams (likučiai laikotarpio pabaigoje)

3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje)

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos (procentai per metus)

1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos. 3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Šaltinis: Lietuvos Bankas

 

 

 

V/S: 185 / 2